Veel gestelde vragen

Hoe is een invloed van vrede teweeg te brengen?
Vrede kan niet worden opgelegd, want vrede ontstaat van binnenuit.
Leg je van buitenaf iets op, dan zal dat, hoe goed bedoeld ook, belemmeren, beknellen. Een leger bedoeld om vrede te handhaven kan, door de dreiging met geweld, nooit meer doen dan de uiterlijke schijn van vrede handhaven. Vrede ontstaat in de harten van de mensen.

Hoe het wel moet?
De kwaliteiten die de basis vormen van vrede, moeten worden versterkt. We moeten zorgen dat innerlijke rust en vrede kunnen opbloeien in de harten van de mensen. Wederzijds vertrouwen en respect voor de medemens moeten groeien. Dan zul je de ander niet langer zien als een vijand maar als een vriend met wie je samen iets kunt opbouwen. Dat is de ware grondslag voor vrede.
Zo ongewoon is dat niet.
We hebben gezien dat president Sadat van Egypte op eigen initiatief naar IsraŽl ging om vrede aan te bieden.
We hebben gezien dat de Berlijnse Muur viel zonder dat er een wapen aan te pas kwam.
We hebben gezien dat de Sovjet-Unie zichzelf spontaan ontbond.
Dat is de manier waarop vrede ontstaat. Vrede ontstaat niet door kruisraketten.
Maar door vredestechnieken toe te passen die wel effectief zijn. Zie de volgende vraag.

Hoe denkt u wereldvrede te bereiken als de partijen niet willen?

Wanneer men elkaar wederzijds met bommen blijft bestoken, dan moeten we hen een handje helpen om de weg naar vrede te vinden.
Met vredestechnieken waarvan bewezen is dat ze werken. Dit is eerder gedaan.
Bijvoorbeeld in Libanon in 1984 op het hoogtepunt van de burgeroorlog.
Vanwege de beschietingen konden de Libanezen niet naar hun werk, en enkelen van hen besloten om samen een specifieke vredescheppende meditatietechniek te gaan beoefenen die in een groep moet worden gedaan om een krachtig coherent uitstralingseffect te hebben. De naam van deze techniek is het TM-Sidhiprogramma.
Zeventig mensen die deze techniek kenden, kwamen bij elkaar in Broumana, niet ver van de fronten. Zodra zij samen hun specifieke vredescheppende meditatieprogramma beoefenden, hield het schieten op van Beiroet tot de Beka’a-vallei. Toeval?
Na een paar dagen zonder schotenwisselingen, werden alle Libanezenopgeroepen weer aan het werk te gaan. Veertig mensen uit de vredesgroep gaven gehoor aan die oproep. Daardoor nam het aantal vredestichters af en… het schieten begon weer.
De vredestichters werden teruggeroepen naar de vredesgroep om de rust te laten weerkeren. Zodra hun aantal groot genoeg was, hield het schieten weer op.
Toeval?
Hoe vaak moet dit gebeuren voordat duidelijk wordt dat dit geen toeval is? Daarvoor bestaan statistische methoden. Die werden in die tijd toegepast in een wetenschappelijk onderzoek dat heel gedetailleerd de ontwikkelingen volgde: het aantal oorlogsslachtoffers werd dagelijks bijgehouden op basis van openbare berichtgeving van de afzonderlijke partijen in het Libanese conflict. De scoorders, die niet de data kenden van de bijeenkomst van de vredesgroep, hielden maandenlang
dagelijks een peace/war index bij, mede op grond van de vooruitgang bij vredesonderhandelingen. De research werd opgezet door een onderzoeker verbonden aan de Harvard University in samenwerking met een Libanese wetenschapper die kwam van de Amerikaanse universiteit in Beiroet.
De groepstechniek om vrede te scheppen bleek te werken. Het aantal doden halveerde tijdens de vredesbijeenkomst in Libanon. De peace/war index steeg van negatief tot gematigd positief. De kans dat dit alles op toeval berustte, was minder dan ťťn op duizend.

Klik hier voor wetenschappelijke informatie

Het experiment werd eveneens gedaan met een groep niet-Libanezen. Zij kwamen bijeen in het buurland IsraŽl. Ook vandaaruit was er een meetbaar effect op het aantal slachtoffers in Libanon, plus een aantoonbaar gunstig effect in IsraŽl zelf.  Het verslag verscheen in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Journal of Conflict Resolution (1988, 32 (4) 776-812).
Een herhaling volgde met grotere groepen nog verder weg: een internationale groep van 2000 man in JoegoslaviŽ, van 5000 mensen in Den Haag, van 7000 in het middenwesten van Amerika. Vanwege de toenemende afstand moest de groep telkens groter zijn.

(Klik hier voor de berekening)

En telkens was het resultaat wetenschappelijk aantoonbaar aan de hand van het aantal slachtoffers en de voortgang van de vredesonderhandelingen in de Libanese burgeroorlog, zoals tevoren was voorspeld. De kans dat dit resultaat voor al deze groepen tezamen op toeval berustte, is astronomisch klein: kleiner dan een op de tien triljoen (10-19).

Klik hier voor wetenschappelijke informatie

Leg eens uit hoe die vredestechnieken werken?

Diep in ieder van ons ligt een gebied van stilte, een bron van vrede.
Dit wordt niet door iedereen zo ervaren, omdat gedachten, emoties en stress dit gebied van rust overschreeuwen. Niettemin bestaat dit stiltegebied in ieder mens en dat is aan te tonen doordat iedereen op simpele wijze kan leren contact te maken met dit veld door middel van meditatie. Dit is het transcendente veld, dat wil zeggen: wat hetdenken overschrijdt. Dan zijn er geen gedachterimpels meer in de geest en wordt het eigen bewustzijn ruimer. Dan kent je jezelf als DAT, het eeuwig aanwezige onbegrensde bewustzijn. Dan neem je de bron van vrede
subjectief waar in je eigen geest.
Als je elke dag tweemaal een kwartier contact maakt met die diepe bron van ontspanning, dan komen daarna rustiger gedachten op en ben je minder gestrest. Daarom wordt meditatie aanbevolen om kalmer te worden, vreedzamer, minder haatdragend.
De meeste mensen willen wel geloven dat dat werkt.
Maar zelf vrede ervaren is ťťn ding. Het is iets heel anders om het ook op grote schaal uit te stralen, zullen velen denken. Laat staan naar mensen aan de andere kant van de grens!
Om vrede uit te stralen, moet je actief kunnen zijn op of nabij dit niveau van het innerlijke vrede. Deze zeer subtiele geestelijke activiteit is eveneens te leren.
De techniek om de bron van vrede in jezelf te bereiken, heet Transcendente Meditatie (of TM) zoals geleerd door Maharishi Mahesh Yogi. En de techniek om als vredestichtend expert op te treden heet het TM-Sidhiprogramma.

Wat ervaar je dan met die meditatietechniek?
Een TM-beoefenaar die deelnam aan een onderzoek naar bewustzijn, kreeg een vragenlijst voorgelegd. Op de vraag Beschrijf hoe je je in de meditatie voelt, antwoordde hij:

“Een paar keer per week ervaar ik diepe onbegrensde stilte waarbij ik volledig wakker en bewust ben, maar geen gedachten heb. Dan ben ik me er niet van bewust waar ik ben, en ook niet van het verstrijken van de tijd.
Ik voel me volkomen heel en in vrede met alles.

Als een hele groep mensen ‘in vrede is met alles’, kan hun omgeving veranderen in de richting van vrede en geluk. Zeker als daarbij het krachtiger TM-Sidhiprogramma wordt gedaan dat het effect vele malen versterkt.

Is dit vaker geprobeerd met conflicten?

Ja. Om dit uit te proberen werden eind jaren zeventig in een vijftal landen groepen TM-Sidhibeoefenaars ingezet bij revoluties en oorlogssituaties. Zodra een groep vredestichters aankwam in zo’n onrustig gebied en met de meditatie begon, bekoelden de verhitte gemoederen en namen de oorlogshandelingen af. Dan durfde de plaatselijke bevolking hun huizen weer uit te komen om boodschappen te gaan doen. Zie daarvoor dit ooggetuigenverslag: Zero Conflict - A Technology of World PeacePeace (Engelse tekst).

Moest de vredesgroep na enkele weken of maanden weer terugkeren naar het eigen land, dan verdween ook de verzachtende invloed en werd de oorlog hervat.
In zo’n vijftig wetenschappelijke onderzoeken, gepubliceerd in o.a. het Journal of Crime and Justice, Social Science Perspectives Journal, Social Indicators Research, is onomstotelijk aangetoond dat deze technologie snel en effectief werkt.

En terrorisme?
Terrorisme valt niet te bestrijden met bombardementen. Integendeel, door haat te zaaien leveren dergelijke acties juist meer potentiŽle terroristen op. De huidige aanpak met pre-emptive strikes mist zijn doel.
Met de nieuwe vredestechnieken is terrorisme veel eenvoudiger en effectiever te bestrijden. En met bewezen resultaat. Zie verder.
President Eisenhower zei eens: “Niemand heeft mij nog kunnen uitleggen hoe je een oorlog voorkomt door er een te beginnen.”
Vechten voor vrede is een dubieus begrip. Waarom dat zo is, verklaarde dr. Martin Luther King eens in een rede:
“De ultieme zwakte van gewelddadigheid is, dat dit een negatieve spiraal is die juist datgene aankweekt wat het probeert te vernietigen.
In plaats van kwaad te verminderen, wordt kwaad erdoor vermenigvuldigd.
...Duisternis kan duisternis niet verdrijven. Alleen licht kan dat.
Haat kan haat niet verdrijven, alleen liefde kan dat.”

Werkt deze vredestechniek ook tegen terrorisme?
Ja.
Met groepen van 5000 mensen die het TM-Sidhiprogramma beoefenen, was in de hele wereld een vredebrengend effect meetbaar, waaronder ook een vermindering van het aantal slachtoffers van terroristische aanslagen.
Dit is driemaal gedaan.
Het aantal slachtoffers van terroristische aanslagen werd bijgehouden door een onafhankelijke denktank, de Rand Corporation in Amerika.
Het aantal slachtoffers van terroristische aanslagen bleek over de hele wereld te dalen in de drie perioden dat er 5000 beoefenaars van het TM-Sidhiprogramma bijeen waren, tot ongeveer een kwart, namelijk een daling van 72%!

Bron: Davies, Alleviating political violence through reduction of collective stress: impact assessment analysis of the Libanon war, proefschrift, Dissertation Abstracts International 49(8), 1988, p.
2381A, gepresenteerd op congres van American Political Science Association, Atlanta 1989

Klik hier voor een interview met deze onderzoeker. (Engelse tekst)

Waarom blijven deze vredesgroepen niet bij elkaar?
Aan het einde van de vakantie moesten de deelnemers weer gewoon aan hun werk.

Hoe is het te verklaren dat een eenvoudige techniek zo'n groot effect heeft?

Alles is met alles verbonden via het verenigd veld, de bron van alle materie, alle krachten, alle energie. Dit veld is ontdekt door de hedendaagse natuurkunde. Het verenigd veld verenigt alle materievelden (die de basis vormen van alle materie, zoals atoomkernen en elektronen) met alle krachtenvelden (het elektromagnetisme, de zwakke kernkracht, de sterke kernkracht en de zwaartekracht).

Ieder mens is met ieder ander verbonden via dit veld, dat onzichtbaar is maar toch overal aanwezig. Dit is voelbaar als de sfeer in een gezin, een groep of een land.

Tijdens beoefening van de Transcendente Meditatietechniek (TM) komen wedichter bij dit verenigd veld in onszelf. Daarbij neemt de coherentie (ordelijkheid in onze hersenen) toe. Ons denken wordt helderder.

Klik hier voor informatie over ordelijk worden van de hersenwerking.

Tijdens het TM-Sidhiprogramma is de coherentie nog groter. Op het hoogtepunt van het groepsprogramma is de uitstraling ervan vele duizenden kilometers verderop nog meetbaar in de hersenen van mensen die zitten te mediteren. Net zoals laserlicht sterker is en verder reikt dan gewoon licht dankzij coherentie van de lichtgolven.

Een oorlogsstemming kan omslaan in een vreedzame sfeer, door coherentie uit te stralen vanaf het verenigd veld. De kracht van het verenigd veld kan worden aangewend om de vijandschap van de vijand teniet te doen door coherentie in het bewustzijn van de bevolking.

Waarom nemen de regeringen deze techniek niet te baat om vrede te brengen?
Tja. Waarom niet? Traagheid?
Een voorbeeld.
Aan het begin van de eerste wereldoorlog kreeg de Amerikaanse marine het advies om de recent ontwikkelde radio-techniek te gebruiken voor het overbrengen van berichten vanaf vaartuigen ver op zee. De marineleiding besloot echter af te zien van deze nieuwe techniek, die gebaseerd was op toen bekende natuurkundige principes, en te investeren in… postduiven.

Nu, in de eenentwintigste eeuw, is het verenigd veld ontdekt door de moderne natuurkunde en is de technologie van het verenigd veld (het TM-Sidhiprogramma) beschikbaar. (Zie voor verenigd veld de vorige vraag).

De militairen blijven echter investeren in bommenwerpers. De prijs van ťťn B2-bommenwerper is voldoende om vrede te garanderen voor alle komende tijden, door de rente van het bedrag te gebruiken voor huisvesting en levensonderhoud van groepen vredescheppers.

Hoeveel mensen hebben deze vredestechnieken geleerd?
Meer dan 5 miljoen mensen leerden al de basistechniek Transcendente Meditatie (TM) zoals geleerd door Maharishi Mahesh Yogi. In Nederland zijn dit er 75.000.
Het TM-Sidhiprogramma, een krachtig vervolgprogramma op het TM-programma, is geleerd door duizenden Nederlanders. Over de hele wereld zijn dit honderdduizenden mensen.

Wat kunnen we zelf doen om dit vredeseffect te creŽren?

Je kunt je aanmelden voor een van de onderwijsinstellingen die in december in de RAI in Amsterdam worden gepresenteerd, bijvoorbeeld voor de Maharishi Universiteit van Wereldvrede. Dan word je opgeleid in de bewustzijnstechnieken en daarnaast tot expert in het oplossen van de problemen van onze maatschappij en daarna kun je aan slag gaan in het landsbestuur.

Als je ervoor voelt om een ander beroep te kiezen, dan kun je studeren aan de Maharishi Vedische Universiteit die opleidt voor diverse beroepen en ook gebruik maakt van de Trancendente Meditatietechniek en het TM-Sidhiprogramma voor het verbeteren van je hersencapaciteit. En dan kun je eveneens meedoen aan meditatiegroepen voor vrede.

Wil je in de gezondheidszorg aan de slag, dan is de Vedische Medische Universiteit iets voor jou.

En richt je je liever zuiver op het voorkomen van gewelddadigheden dan zijn er de Maharishi Colleges voor Onoverwinlijke Defensie waar je je bij kunt aansluiten. Mogelijkheden genoeg dus.

Waar kun je deze vredestechnieken leren?
Dit leer je tijdens een cursus in Transcendente Meditatie (TM) en in het TM-Sidhiprogramma. Het TM-Sidhiprogramma kun je leren als je twee maanden TM hebt beoefend. Die technieken worden besproken tijdens de conferentie in de RAI, maar daar kun je de technieken niet leren. Om de technieken te leren kun je contact opnemen met

Maharishi Centrum voor Verlichting
Nijenburg 73 (aan de Van Nijenrodeweg nabij de Buitenveldertselaan),
1081 GE Amsterdam-Buitenveldert
tel. 020 63 26 30 5

E-mail: mvu-amsterdam@hetnet.nl

Wat is Transcendente Meditatie nu precies?

Transcendente Meditatie is een eenvoudige natuurlijke procedure om contact te maken met je innerlijke bron van vrede, creativiteit en intelligentie.
Het is gemakkelijk en prettig om te doen – tweemaal per dag 20 minuten – terwijl je gemakkelijk in een stoel zit met de ogen gesloten. Er is geen inspanning of concentratie bij nodig, geen speciale vaardigheden of verandering in leefstijl. Tijdens de meditatie word je kalmer, terwijl je volkomen wakker blijft in een unieke toestand van alerte rust. Als je geest stiller wordt, komt je lichaam tot diepe ontspanning. Dan kun je de kalmste toestand van gewaarzijn ervaren, wanneer je geest alle gedachte-activiteit achter zich laat en niets anders ervaart dan zichzelf. Er zijn dan geen gedachten of gevoelens, eenvoudig zuiver zijn. Het overschrijden van het denken wordt ‘transcenderen’ genoemd.
Transcendente Meditatie heeft geen geboden en verboden. Je volgt alleen een korte cursus. TM is door iedereen gemakkelijk te leren en te beoefenen, onafhankelijk van leeftijd, opleiding, leefwijze, godsdienstof cultuur.
Transcendente Meditatie wordt onderwezen door bevoegde TM-docenten in een eenvoudige gestandaardiseerde cursus.

En als ik nu eens sceptisch blijf?
Dat is niet zo verbazingwekkend. De afgelopen duizenden jaren is deze vredestechniek in de wereld onbekend geweest. Alleen in een afgelegen vallei in de Himalaya werd de techniek doorgefluisterd van leraar op leerling.
Nu is een kenner van deze vedische beschaving naar het westen gekomen om de techniek aan te bieden, omdat de wereld het niet meer redt zonder. Maharishi Mahesh Yogi.
Zullen we het geschenk aanvaarden voor het te laat is, of verwerpen?
Aan ons de keus.
 

Maharishi Mahesh Yogi:

“Houd je verre van doden en schep een heel krachtig positief wereldbewustzijn. Duisternis kan alleen worden weggenomen door licht te brengen. Elimineer de basis van terrorisme, zodat er een eind komt aan terrorisme, niet alleen in deze generatie, maar voor alle komende tijden.”

 


Entire contents copyright © 2005 Maharishi Vedisch Instituut.
All rights reserved.
Please refer to legal details concerning copyright and trademark protection.
Comments send to: webmaster

Last update: 8-12-2005