Bijdragen aan vredeVredespaleis nabij Washington
(Bethesda, Maryland).
In vredespaleizen is kennis over
en ervaring met vredestechnieken
te verkrijgen.

Belastingtechnische gegevens *

gift

Uw bijdrage aan het Fonds voor Duurzame Wereldvrede is aftrekbaar als gift voor de inkomstenbelasting. Zoals gebruikelijk geldt dit wanneer het (totale) bedrag aan giften dat u in een kalenderjaar aan allerlei goede doelen geeft in één kalenderjaar tussen de 1% en 10% van uw bruto inkomen ligt, met een minimum van € 60,–. Als u een partner hebt, gaat het om het gezamenlijk bruto inkomen. Giften moeten altijd met schriftelijke bewijsstukken worden aangetoond, dus bewaart u de giro- of bankafschriften.

* De in deze brochure genoemde belastingpercentages kunnen veranderen. Het verdient aanbeveling zich op de hoogte te stellen van de nieuwste gegevens.


notariële akte

Wanneer u regelmatig schenkt aan het Fonds voor Duurzame Wereldvrede is het aantrekkelijk om dit op eenvoudige wijze vast te laten leggen in een notariële akte. Het biedt u het voordeel dat uw gift volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, onafhankelijk van de omvang, van drempels en van overige giften. U ontvangt dan een substantieel deel van uw gift terug van de belastingdienst. En voor het Fonds voor Duurzame Wereldvrede betekent het een structurele stroom van inkomsten voor de instandhouding van vredescheppende groepen. Dubbel zo aantrekkelijk dus!

Hoeveel belasting u naar aanleiding van uw schenking uiteindelijk terugontvangt, hangt af van de schijf waarin de top van uw inkomen valt. Dit kan variëren van 33,4% in de eerste schijf oplopend tot maximaal 52%. Als u ouder bent dan 65 jaar, geldt een percentage van 15,5% in de eerste schijf.


Vredespaleis in Lexington,
Kentucky, Verenigde StatenEen rekenvoorbeeld

Stel u wilt dat het Fonds voor Duurzame Wereldvrede 100 euro ontvangt, maar uw totale bedrag aan giften komt niet boven de 1% van uw inkomen uit. Dan betaalt u 100 euro en zonder akte krijgt u niets terug. Maar met een akte kunt u aan het fonds 172 euro schenken terwijl het u maar honderd euro kost als de top van uw inkomen in de schijf van 42% valt. En zelfs € 208,– als de top van uw inkomen in de 52%-schijf valt.

  zonder akte met akte
Tarief inkomstenbelasting 42%    
Jaarlijkse schenking aan het FDW € 100,- € 172,-
Teruggave belasting € 0,- * € 72,-
Uw netto schenking € 100,- € 100,-
 
Tarief inkomstenbelasting 52%
Jaarlijkse schenking aan het FDW € 100,- € 208,-
Teruggave belasting € 0,- * € 108,-
Uw netto schenking € 100,- € 100,-

* indien uw gezamenlijke giften niet boven de 1% van het bruto inkomen uitkomen


Als u een bedrag van tenminste € 250,- per jaar schenkt, zorgt het Fonds voor Duurzame Wereldvrede voor het opmaken van de akte en dit is voor u dus kosteloos. U krijgt de akte, die wordt opgemaakt door de notaris van het Fonds voor Duurzame Wereldvrede, thuisgezonden. Indien gewenst, kan het Fonds voor Duurzame Wereldvrede na de afgesproken periode kosteloos een nieuwe akte voor u laten opmaken (ook als de eerste niet door het Fonds werd opgemaakt).
In een notariële akte worden uw periodieke schenkingen voor een periode van tenminste vijf jaar vastgelegd.

U belast uw erfgenamen niet met deze vorm van schenken, want mocht u tussentijds overlijden, dan vervalt de geldigheid van de akte.

De voordelen van notarieel schenken:
• U bouwt structureel mee aan een vreedzamere wereld.
• Uw schenking is volledig aftrekbaar, dus de belastingdienst betaalt een groot deel van uw gift mee. U kunt uw gift verhogen of zelfs verdubbelen zonder dat u dit in uw portemonnee merkt.
• Met een notariële akte zijn ook giften kleiner dan 1% van uw bruto inkomen aftrekbaar.
• Gratis notariële akte bij een donatie van boven de € 250,– per jaar.
• Uw notariële akte is vijf jaar geldig of zoveel langer als u vastlegt.Gebouw voor de beoefening
van de vredestechniek van
het verenigd veld in North
Carolina, Verenigde Staten.

aanvragen van de gratis akte

Vanaf € 250,- per jaar regelt en betaalt het Fonds voor Duurzame Wereldvrede de notariële akte voor u. Vul de volmacht op pagina 39 volledig en duidelijk in en stuur deze (vanwege wettelijke voorschriften) vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar:
Fonds voor Duurzame Wereldvrede, Rivierenlaan 260, 8226 LH Lelystad.
Binnen enkele weken ontvangt u per post een afschrift van de notariële akte. Uiteraard kunt u ook een akte laten opstellen bij uw eigen notaris; de kosten van deze akte zijn dan echter voor eigen rekening.

invullen van belastingformulieren bij een notariële schenking

Op het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting kunt u uw giften opvoeren onder het kopje ‘Giften in de vorm van termijnen van lijfrente’. Dit bedrag is vervolgens aftrekbaar van uw inkomen. Let op: de gift telt niet meer mee bij het totaal van de aftrekbare giften (waarvoor geen akte is), dus om boven de drempel van 1% uit te komen.

notariële schenking aan meerdere goede doelen

Geeft u behalve aan het Fonds voor Duurzame Wereldvrede ook grote bedragen aan andere goede doelen? En komen uw totale jaarlijkse giften boven de 1% van uw verzamelinkomen uit? Dan is notarieel schenken alleen fiscaal aantrekkelijk als u deze giften omzet in één gebundelde periodieke schenking. Hierbij worden de verschillende organisaties die u steunt en het bedrag dat u schenkt in uw notariële akte vermeld. Het totale bedrag kunt u dan jaarlijks van uw inkomsten aftrekken.

schenkingen en sponsoring door bedrijven

Voor bedrijven bestaat er een regeling in de vennootschapsbelasting die giftenaftrek mogelijk maakt. Een bedrijf kan schenkingen aftrekken voorzover deze in totaal jaarlijks meer dan € 226 bedragen. De aftrek bedraagt echter nooit meer dan 6% van de winst waarover belasting wordt geheven.In Maharishi Vedic City, een
gemeente in Iowa in de VS,
staan onder andere een hotel/-
appartementencomplex en een
gezondheidscentrum op basis
van de natuurlijke gezondheidskunde
ayurveda.Schenken via uw nalatenschap

Het regelen van uw nalatenschap is niet iets waar u dagelijks bij stilstaat. Toch zult u, net als vele anderen, in uw testament willen vastleggen hoe u de erfenis verdeelt en wie u daarbij begunstigt. In de eerste plaats zorgt u daarbij voor de nabestaanden. Het kan ook zijn, dat u besluit om (een deel van) uw vermogen een andere bestemming te geven, bijvoorbeeld om bij te dragen aan een vreedzamere wereld. De mogelijkheden zijn:

legaat

Met een legaat kunt u zelf omschrijven welk deel van uw erfenis u wenst na te laten aan een goed doel. Zo kunt u bijvoorbeeld besluiten om een bepaald bedrag na te laten aan een door u gekozen instelling, zoals het Fonds voor Duurzame Wereldvrede. Is het bedrag hoger dan de drempelvrijstelling, dan dient het Fonds over dit bedrag 11% successierechten af te dragen. Heeft u liever dat het Fonds voor Duurzame Wereldvrede het totale bedrag ontvangt, dan neemt u in uw testament de term ‘vrij van recht’ op. In dat geval worden de successierechten uit de totale nalatenschap betaald, en niet door de ontvanger.
Door middel van een legaat kunt u een bedrag benoemen dat u wenst na te laten aan het Fonds voor Duurzame Wereldvrede, maar dit kan ook een roerende of onroerende zaak zijn, zoals een huis of een schilderij. Het Fonds voor Duurzame Wereldvrede moet dan over de waarde van dit goed (mits hoger dan de drempelvrijstelling) 11% successierechten afdragen.

erfstelling

U kunt naast uw familieleden ook andere personen of instellingen in uw testament opnemen. Zo kunt u het Fonds voor Duurzame Wereldvrede tot (mede)erfgenaam benoemen. Dan kan een deel van of de gehele erfenis voor de vredescheppende groepen ingezet worden. Deze manier van nalaten wordt erfstelling genoemd. Als alle rechten van anderen (legaten), boedelkosten en overige schulden van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun deel.

Ook over een erfstelling wordt aan het Fonds voor Duurzame Wereldvrede 11% successierechten in rekening gebracht. Uiteraard geldt ook hierbij dat het Fonds voor Duurzame Wereldvrede slechts successierechten hoeft te betalen als het na te laten bedrag boven de drempelvrijstelling uitkomt. In 2003 bedroeg de drempelvrijstelling € 8.284,–.

Richard Homburg

goede-doelen-testament

Een goede-doelen-testament is een instrument dat speciaal ontwikkeld is voor mensen die iets willen nalaten aan niet-directe familieleden of vrienden. Laat u een groot bedrag aan bijvoorbeeld een nicht of vriend na, dan zullen zij daarover een aanzienlijk bedrag aan successierecht (41% tot 68%) moeten afdragen. Immers, de bloedverwantschap met u is laag.

Door een bijzondere fiscale regeling kunt u een deel van dit successierecht ten gunste van het Fonds voor Duurzame Wereldvrede laten komen en uw erfgenamen ontvangen netto hetzelfde bedrag. In plaats van uw nicht of die goede vriend benoemt u het Fonds voor Duurzame Wereldvrede tot erfgenaam. Echter, u verplicht dit fonds om een bepaald bedrag (een legaat) vrij van rechten aan uw nicht of vriend af te dragen. Deze hoeft dan geen successierecht te betalen. Deze testamentvorm laat zich het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld.

“Peace of mind is een 'must' om te bereiken wat voor jou belangrijk is in je leven – op een gelukkige en harmonieuze manier.
Een vreedzame samenleving zal een ongekende bron van creativiteit, welzijn en welvaart teweegbrengen voor iedereen. In de afgelopen millennia hebben we op een ouderwetse en verkeerde wijze geïnvesteerd in vrede.
Ik ben enthousiast over de methoden die het Fonds voor Duurzame Wereldvrede aanreikt om peace of mind aan het individu te brengen en om op collectieve schaal wereldvrede te bevorderen. Deze doorbraak brengt ongekende mogelijkheden om onze samenleving wereldwijd in positieve zin te veranderen.
Ik sta van harte achter het Fonds en hoop velen met mij.”

Richard Homburg, CEO Chairman Homburg Uni-Corp. Inc.

goede-doelen-testament, een voorbeeld

Stel, u wilt € 100.000 aan een ver familielid of vriend nalaten. Hierover zou deze € 46.816 aan successierecht moeten betalen. De netto-ontvangst is dus € 53.184.
In het goede doelen-testament laat u de € 100.000 na aan het Fonds voor Duurzame Wereldvrede, met de verplichting een legaat vrij van recht ter grootte van € 53.184 aan familielid of vriend af te dragen. In dit geval betaalt het Fonds voor Duurzame Wereldvrede 11% (€ 11.000) aan successierecht en € 23.691 aan schenkingsrecht over € 53.184. Het verschil, € 12.125, komt dan geheel ten goede aan het Fonds voor Duurzame Wereldvrede. Uw familielid of goede vriend ontvangt dus hetzelfde bedrag en toch ondersteunt u het werk van het Fonds voor Duurzame Wereldvrede.


notarieel vastleggen

Voor het opmaken van een testament moet u altijd naar een notaris. Hier kunt u al uw wensen kenbaar maken en de notaris zal u helpen met alle mogelijkheden die het nieuwe erfrecht u biedt. Een testament kunt u altijd wijzigen. Sterker: het is zelfs aan te raden om elke vijf jaar te checken of uw testament nog wel voldoet aan uw huidige situatie en wensen.

Prof. dr. Joep Smeets

fonds op naam

Een wel heel bijzondere manier om het Fonds voor Duurzame Wereldvrede te ondersteunen, is een Fonds op Naam. Een Fonds op Naam vormt een apart en zichtbaar onderdeel binnen het Fonds voor Duurzame Wereldvrede zonder dat het zelf rechtspersoon is. U kunt een Fonds op Naam in het leven roepen met een schenking van € 50.000 of meer.

U bepaalt de doelstelling en ook de naam van het fonds. Ook bedrijven en stichtingen kunnen een Fonds op Naam oprichten. Een Fonds op Naam kan zowel bij leven als door middel van een testamentaire bepaling worden opgericht.

U kunt in uw testament het Fonds voor Duurzame Wereldvrede tot erfgenaam benoemen, zodat (een deel van) uw erfstelling wordt toegevoegd aan uw eigen, al eerder in het leven geroepen Fonds op Naam.
“Klopt uw hart ook niet een beetje sneller voor een duurzame wereldvrede?”

Professor dr. J.L.R.M.Smeets,
hoogleraar cardiologie aan de
Radboud Universiteit Nijmegen (voorheen
Katholieke Universiteit Nijmegen)
Prof. dr. Joep Smeets
Voor de oprichting van een Fonds op Naam geldt een aantal fiscaal gunstige regelingen. Als u al bij leven een Fonds op Naam opricht dan is het Fonds voor Duurzame Wereldvrede hierover slechts 11% schenkingsrecht verschuldigd. U kunt dan ook jaarlijks een schenking doen aan uw eigen fonds en deze schenking geheel opvoeren als aftrekpost bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting mits u dit doet in de vorm van een notariële schenking. Laat u in uw testament vastleggen dat u een Fonds op Naam wenst op te richten, dan is het Fonds voor Duurzame Wereldvrede daarover slechts 11% successierecht verschuldigd.

Neem voor meer informatie contact op met het Fonds voor Duurzame Wereldvrede.

"Volmacht voor schenking" (PDF-bestand, 33 kB)

PDF bestanden zijn te lezen met Adobe Reader

Meer informatie op www.wereldvrede.nl/fdw


<  vorige pagina    -    inhoud    -    volgende pagina  >